ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
กิจกรรมของนักเรียน
dot
dot
สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสาร
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
ตลอดไป 1 ปี
1 เดือน 1 สัปดาห์
1 วัน  
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

สิ่งแวดล้อมดี  มีวินัย  ใฝ่ความรู้
 
  
 
พันธกิจ

 

1.  จัดสถานที่ให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับเด็ก ทั้งทางด้านภูมิทัศน์  โสตทัศน์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ทั้งของผู้ปกครอง  ต่อครู  ครูต่อเด็ก  เด็กต่อครู

 
2.  มีกำหนดกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันอย่างชัดเจน  สามารถนำไปปฏิบัติได้โดยไม่มีการล่วงละเมิดซึ่งกันและกัน  รู้จักหน้าที่ ของตนและพยายามดำรงอยู่ในกรอบวินัย

3.  ครูผู้สอนหมั่นหาความรู้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ  ครูมีจิตใจที่ดีและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความรู้พอที่จะใช้ต่อยอดในการเรียนขั้นต่อไป1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลอาภาภิรมย์
ที่อยู่ เลขที่ 35 / 80 ซอยอาภาภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก
เขต : จตุจักร แขวง : จันทรเกษม. จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
เบอร์โทร : 02 - 5112373 , 02 - 9300982 โทรมือถือ 086 - 9415684 , 083 - 2444820 โทรสาร 02 - 9300981
อีเมล :
anubarn.arpapirom@gmail.com.
เว็บไซต์ :
www.arpapirom.com.